Bible Verses in Tamil

Bible Verses in Tamil

பைபிள் வசனங்கள் in Tamil

1 “உங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்; நம்பிக்கையில் உறுதியாக இருங்கள்; தைரியமாக இருங்கள்; பலமாக இருங்கள்.” — 1 கொரிந்தியர் 16:13 (Bible Verses in Tamil)

2. ஏனென்றால், கடவுளுடைய வார்த்தை உயிரோடும் செயலோடும் இருக்கிறது. – எபிரேயர் 4:12

3. “பலத்துடனும் தைரியத்துடனும் இருங்கள். அவர்களுக்குப் பயப்படாமலும் பயப்படாமலும் இருங்கள்; உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னோடே போகிறார்; அவர் உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை, உன்னைக் கைவிடுவதுமில்லை.” – உபாகமம் 31:6

4. “சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார்; யாக்கோபின் கடவுள் எங்கள் கோட்டை.” — சங்கீதம் 46:7

5. “எல்லாவற்றையும் அன்பில் செய்ய வேண்டும்.” — 1 கொரிந்தியர் 16:14

6. நீங்களே தேவனுடைய ஆலயம் என்றும், தேவனுடைய ஆவி உங்கள் நடுவில் வாசமாயிருக்கிறது என்றும் உங்களுக்குத் தெரியாதா? 1 கொரிந்தியர் 3:16 (Bible Verses in Tamil)

7. “ஆனால் கர்த்தருக்குக் காத்திருக்கிறவர்கள் தங்கள் பலத்தைப் புதுப்பிப்பார்கள்; அவர்கள் கழுகுகளைப் போல சிறகுகளை அடித்து எழும்புவார்கள்; அவர்கள் ஓடுவார்கள், சோர்வடைய மாட்டார்கள், அவர்கள் நடந்தாலும் சோர்ந்து போவார்கள்.” – ஏசாயா 40:31

8. “இயேசு அவர்களைப் பார்த்து, ‘மனிதனால் அது சாத்தியமில்லை, ஆனால் கடவுளால் முடியாது. ஏனென்றால், கடவுளால் எல்லாம் கூடும்.’ – மாற்கு 10:27

9. “எதையும் செய்ய எனக்கு உரிமை உண்டு” என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் – ஆனால் எல்லாமே பயனளிக்காது. “எதையும் செய்ய எனக்கு உரிமை உண்டு” – ஆனால் நான் எதிலும் தேர்ச்சி பெற மாட்டேன். 1 கொரிந்தியர் 6:12

10. “கர்த்தர் என் மேய்ப்பன், எனக்கு ஒன்றுமில்லை.” — சங்கீதம் 23:1 (Bible Verses in Tamil)

11. கர்த்தருடைய வார்த்தை நியாயமானதும் உண்மையுமானது. – சங்கீதம் 33:4

12. “முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்குச் சேர்க்கப்படும்.” – மத்தேயு 6:33

13. மனிதன் ரொட்டியால் மட்டும் வாழ்வான், ஆனால் கடவுளின் வாயிலிருந்து வரும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் வாழ்வான். – மத்தேயு 4:4 

14. எவ்வாறாயினும், உங்கள் உரிமைகளைப் பயன்படுத்துவது பலவீனமானவர்களுக்கு முட்டுக்கட்டையாக மாறாமல் கவனமாக இருங்கள். 1 கொரிந்தியர் 8:9

15. “உம்முடைய வாக்குத்தத்தம் எனக்கு ஜீவனைக் கொடுப்பதே என் துன்பத்தில் எனக்கு ஆறுதல்.” – சங்கீதம் 119:50 (Bible Verses in Tamil)

16.

Bible Verses in Tamil

“அன்பு உண்மையானதாக இருக்கட்டும். தீமையை வெறுத்து, நல்லதைப் பற்றிக்கொள்ளுங்கள்.” – ரோமர் 12:9

17. “என் தேவன் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் மகிமையில் தம்முடைய ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் தேவைகளையெல்லாம் நிறைவேற்றுவார்.” — பிலிப்பியர் 4:19

18. எனவே, நீங்கள் உறுதியாக நிற்கிறீர்கள் என்று நினைத்தால், விழுந்துவிடாமல் கவனமாக இருங்கள்! 1 கொரிந்தியர் 10:12

19. நான் உமக்கு விரோதமாகப் பாவஞ்செய்யாதபடிக்கு, உமது வார்த்தையை என் இருதயத்தில் மறைத்துக்கொண்டேன். – சங்கீதம் 119:11

20. வானமும் பூமியும் ஒழிந்துபோம் ஆனால் என் வார்த்தைகள் ஒழிந்துபோவதில்லை. – மத்தேயு 24:35 (Bible Verses in Tamil)

21. “இப்போது விசுவாசம் என்பது நம்பிக்கையானவைகளின் நிச்சயமும், காணப்படாதவைகளின் உறுதியும் ஆகும்.” – எபிரெயர் 11:1

22. கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் குறைபாடற்றவை. – சங்கீதம் 12:6

23.உமது வசனம் என் கால்களுக்குத் தீபமும், என் பாதையில் வெளிச்சமுமாயிருக்கிறது. – சங்கீதம் 119:105

24. ஆகவே, நீங்கள் புசித்தாலும், குடித்தாலும், எதைச் செய்தாலும், அனைத்தையும் கடவுளின் மகிமைக்காகச் செய்யுங்கள். 1 கொரிந்தியர் 10:31

25. “நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிடவில்லையா? வலிமையாகவும் தைரியமாகவும் இருங்கள். பயப்படாதே, கலங்காதே, நீ எங்கு சென்றாலும் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னுடனே இருக்கிறார்.” — யோசுவா 1:9 (Bible Verses in Tamil)

26. அப்பொழுது நீங்கள் உண்மையை அறிவீர்கள், சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும். – ஜான் 8:32

27. “நாம் பார்வையால் அல்ல, விசுவாசத்தினாலே நடக்கிறோம்.” – 2 கொரிந்தியர் 5:7

28. ஆகையால், என்னுடைய இந்த வார்த்தைகளைக் கேட்டு, அவைகளை நடைமுறைப்படுத்துகிற எவனும் பாறையின்மேல் தன் வீட்டைக் கட்டிய ஞானிக்கு ஒப்பாயிருக்கிறான். – மத்தேயு 7:24

29. “என் துக்கத்தை எனக்கு நடனமாக்கினீர்; என் சாக்கு உடையை அவிழ்த்து, மகிழ்ச்சியை எனக்கு அணிவித்தீர்.” – சங்கீதம் 30:11

30. பெண் ஆணிலிருந்து வந்தது போல, ஆணும் பெண்ணிடமிருந்து பிறந்தான். ஆனால் அனைத்தும் கடவுளிடமிருந்து வருகிறது. 1 கொரிந்தியர் 11:12

31. “அவர் ஒருவரே என் கன்மலையும் என் இரட்சிப்பும், என் கோட்டையும்; நான் அசைக்கப்பட மாட்டேன்.” – சங்கீதம் 62:6

32. நான் கர்த்தருக்காகக் காத்திருக்கிறேன், என் ஆத்துமா காத்திருக்கிறது, அவருடைய வார்த்தையில் என் முழுமையும் காத்திருக்கிறது. – சங்கீதம் 130:5

33. வெறும் வார்த்தையைக் கேட்டு உங்களையே ஏமாற்றிக் கொள்ளாதீர்கள். அது சொல்வதை செய். – யாக்கோபு 1:22

34. “கடைசியாக, கர்த்தராலும் அவருடைய வல்லமையினாலும் பலப்படுத்தப்படுங்கள்.” – எபேசியர் 6:10

35. பல்வேறு வகையான வரங்கள் உள்ளன, ஆனால் ஒரே ஆவியானவர் அவற்றை விநியோகிக்கிறார். 1 கொரிந்தியர் 12:4 (Bible Verses in Tamil)

பைபிள் மேற்கோள்கள் in Tamil

36. எல்லா வேதவாக்கியங்களும் கடவுளால் அருளப்பட்டவை, கற்பிக்கவும், கண்டிக்கவும், திருத்தவும், நீதியைப் பயிற்றுவிக்கவும் பயன்படுகின்றன. – 2 தீமோத்தேயு 3:16

37. “பலவீனமானவர்களுக்கு பலத்தையும், சக்தியற்றவர்களுக்கு பலத்தையும் கொடுக்கிறார்.” — ஏசாயா 40:29

38. ஒரு இளைஞன் எவ்வாறு தூய்மையின் பாதையில் இருக்க முடியும்? உங்கள் வார்த்தையின்படி வாழ்வதன் மூலம். – சங்கீதம் 119:9

39.

Bible Verses in Tamil

“அவர் உங்கள்மேல் அக்கறையுள்ளவராக இருப்பதால், உங்கள் கவலைகளையெல்லாம் அவர்மேல் வைத்துவிடுங்கள்.” – 1 பேதுரு 5:7

40. அப்படியிருந்தும், உடல் ஒரு உறுப்பு அல்ல, ஆனால் பலவற்றால் ஆனது. 1 கொரிந்தியர் 12:14

41. “கர்த்தரையும் அவருடைய பலத்தையும் பின்தொடருங்கள்; எப்போதும் அவன் முகத்தைத் தேடு!” – 1 நாளாகமம் 16:11

42. கடவுளின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் குறையற்றது; தன்னிடம் அடைக்கலம் புகுபவர்களுக்கு அவர் கேடயமாக இருக்கிறார். – நீதிமொழிகள் 30:5

43. கர்த்தர் எல்லாருக்கும் நல்லவர். – சங்கீதம் 145:9

44. “நான் கூப்பிட்டபோது, ​​நீர் எனக்குப் பதிலளித்தீர்; என்னைத் தைரியமுள்ளவனாகவும் திடமனதாக்கினாய்.” — சங்கீதம் 138:3

45. நீயே பார்க்கிற தேவன். – ஆதியாகமம் 16:13

46. நான் மனித அல்லது தேவதைகளின் பாஷைகளில் பேசினாலும், அன்பு இல்லாவிட்டால், நான் ஓசை எழுப்பும் சங்கு அல்லது முழங்கும் கைத்தாளம் மட்டுமே. 1 கொரிந்தியர் 13:1 (Bible Verses in Tamil)

47. “நீங்கள் என்னில் சமாதானம் அடையும்படிக்கு இவைகளை உங்களுக்குச் சொன்னேன். உலகில் உங்களுக்கு துன்பம் இருக்கிறது. ஆனால் ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும்! நான் உலகத்தை வென்றுவிட்டேன்” — யோவான் 16:33

48. பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன். – ஏசாயா 43:5

49. கர்த்தாவே, பூமியின் ஆழத்தில் நான் பிரமாதமாகப் பிணைக்கப்பட்டிருந்த அந்தரங்கத்தில் நீர் என்னை உண்டாக்கினதுபோல, என்னுடைய இருப்பும் சட்டமும் உமக்கு மறைக்கப்படவில்லை. சங்கீதம் 139:15

50. அன்பு பொறுமை, அன்பு இரக்கம். அது பொறாமை கொள்ளாது, பெருமை கொள்ளாது, பெருமை கொள்ளாது. 1 கொரிந்தியர் 13:4

51. “கிறிஸ்து இயேசுவின் மனப்பான்மையைப் போன்றே, சகிப்புத்தன்மையும் ஊக்கமுமான தேவன் ஒருவருக்கொருவர் அதே மனப்பான்மையை உங்களுக்குக் கொடுப்பாராக.” – ரோமர் 15:5

52. நான் எப்போதும் உங்களுடன் இருக்கிறேன். – மத்தேயு 28:20

53. “உழைப்பவர்களே, சுமை சுமக்கிறவர்களே, எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன்.” – மத்தேயு 11:28

54. இயேசு கிறிஸ்து நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர். – எபிரெயர் 13:8  (Bible Verses in Tamil)

55. கர்த்தர் உங்களுக்காகப் போரிடுவார்; நீங்கள் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். – யாத்திராகமம் 14:14

56. “நீங்கள் புதிதாகப் பிறந்தீர்கள், அழியக்கூடிய விதையிலிருந்து அல்ல, மாறாக அழியாத விதையிலிருந்து, கடவுளின் உயிருள்ள மற்றும் நிலைத்திருக்கும் வார்த்தையின் மூலம்.” – 1 பேதுரு 1:23

57. ஒரே கர்த்தர் எல்லாருக்கும் கர்த்தர், தம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிற அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பார். – ரோமர் 10:12

58. இப்போது இந்த மூன்றும் எஞ்சியுள்ளன: நம்பிக்கை, நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு. ஆனால் இவற்றில் பெரியது காதல். 1 கொரிந்தியர் 13:13

59. “இப்போது நம்பிக்கை, நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு நிலைத்திருக்கின்றன – இந்த மூன்று விஷயங்கள் – இவற்றில் பெரியது அன்பு.” — 1 கொரிந்தியர் 13:13

60. ஆதியில் கடவுள் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தார். – ஆதியாகமம் 1:1  (Bible Verses in Tamil)

61. கர்த்தர் நித்திய தேவன், பூமியின் எல்லைகளைப் படைத்தவர். அவர் சோர்வாகவோ சோர்வடையவோ மாட்டார், அவருடைய புரிதலை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. – ஏசாயா 40:28

62. “எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒருவர் மற்றவரிடம் தீவிர அன்பு காட்டுங்கள், ஏனெனில் அன்பு திரளான பாவங்களை மறைக்கும்.” – 1 பேதுரு 4:8

63. நீங்கள் என்னில் சமாதானம் அடையும்படிக்கு இவைகளை உங்களுக்குச் சொன்னேன். இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு கஷ்டம் வரும். ஆனால் இதயத்தை எடுத்துக்கொள்! நான் உலகத்தை வென்றுவிட்டேன். – யோவான் 16:33

64. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், ஆனால் தேவனுடைய வரமோ நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நித்திய ஜீவன். – ரோமர் 6:23

65. “அன்பு பொறுமையானது, அன்பு இரக்கம் கொண்டது, அது பொறாமை இல்லை, அது தற்பெருமை கொள்ளாது, அது ஆணவம் இல்லை, அது முரட்டுத்தனமானது அல்ல, அது தன் நன்மையைத் தேடுவதில்லை, அது எரிச்சல் இல்லை, புகார்களை பதிவு செய்வதில்லை, அநீதியில் மகிழ்ச்சியடையவில்லை, ஆனால் அது உண்மையால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. — 1 கொரிந்தியர் 13:4-6

66. அன்பின் வழியைப் பின்பற்றுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக வரங்களை, குறிப்பாக தீர்க்கதரிசன வரத்தை ஆவலுடன் விரும்புங்கள். 1 கொரிந்தியர் 14:1 (Bible Verses in Tamil)

67. ஆனால், என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்பப்போகிற பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் போதித்து, நான் உங்களுக்குச் சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். – ஜான் 14:26

68. தவறாக வழிநடத்தாதீர்கள்: “கெட்ட சகவாசம் நல்ல குணத்தைக் கெடுக்கும்.” 1 கொரிந்தியர் 15:33

69. “அற்புதமாக நான் ஒதுக்கப்பட்டதற்காக நான் உங்களுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். உங்கள் படைப்புகள் அற்புதமானவை – அது எனக்கு நன்றாகவே தெரியும். — சங்கீதம் 139:14

70. ஆனால் கடவுள் நம்மீது தம்முடைய சொந்த அன்பை வெளிப்படுத்துகிறார்: நாம் இன்னும் பாவிகளாக இருந்தபோதே, கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார். – ரோமர் 5:8

71.  “வாருங்கள், என்னைப் பின்பற்றுங்கள்,” இயேசு சொன்னார், “நான் உங்களை மக்களுக்கு மீன்பிடிக்க அனுப்புவேன்.” – மத்தேயு 4:19 (Bible Verses in Tamil)

72. “பழையவைகள் ஒழிந்துபோயின; இதோ, அனைத்தும் புதிதாயின.” – 2 கொரிந்தியர் 5:17

73. ஏனெனில், கடவுள் தம்முடைய குமாரனை உலகத்திற்கு அனுப்பியது உலகத்தைக் கண்டனம் செய்வதற்காக அல்ல, மாறாக அவர் மூலமாக உலகைக் காப்பாற்றவே. – யோவான் 3:17

74. “ஆனால் ஆண்டவர் என்னுடன் நின்று எனக்குப் பலம் தந்தார்.” – 2 தீமோத்தேயு 4:17

75. திருடன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் மட்டுமே வருகிறான்; அவர்கள் வாழ்வைப் பெறவும், அதை முழுமையாகப் பெறவும் நான் வந்தேன். – ஜான் 10:10

76. “கிறிஸ்து உங்களை வரவேற்றது போலவே, கடவுளின் மகிமைக்காக ஒருவரையொருவர் வரவேற்கவும்.” – ரோமர் 15:7

77. கவனமாக இருங்கள்; விசுவாசத்தில் உறுதியாக நில்லுங்கள்; தைரியமாக இரு; உறுதியாக இரு. 1 கொரிந்தியர் 16:33

78. ஆனால் ஆவியின் கனியோ அன்பு, மகிழ்ச்சி, அமைதி, சகிப்புத்தன்மை, இரக்கம், நற்குணம், உண்மைத்தன்மை, சாந்தம் மற்றும் தன்னடக்கம். இதுபோன்ற விஷயங்களுக்கு எதிராக எந்த சட்டமும் இல்லை. கலாத்தியர் 5:22-23

79. வானங்கள் கடவுளின் மகிமையை அறிவிக்கின்றன. – சங்கீதம் 19:1

80. “இப்போது இந்த மூன்றும் நிலைத்திருக்கிறது: நம்பிக்கை, நம்பிக்கை மற்றும் அன்பு. ஆனால் இவற்றில் பெரியது அன்பு.” — கொரிந்தியர் 13:13

81. உங்கள் இதயங்கள் கலங்க வேண்டாம். நீங்கள் கடவுளை நம்புகிறீர்கள்; என்னையும் நம்பு. – யோவான் 14:1 (Bible Verses in Tamil)

82. அவ்வாறே, ஆவியானவர் நமது பலவீனத்தில் நமக்கு உதவுகிறார். – ரோமர் 8:26

83. “மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள், அழுபவர்களுடன் அழுங்கள்.” – ரோமர் 12:15

84. இதை நினைவில் வையுங்கள்: சிக்கனமாக விதைக்கிறவன் சிக்கனமாக அறுப்பான், தாராளமாக விதைக்கிறவன் தாராளமாக அறுப்பான். 2 கொரிந்தியர் 9:6

85.

Bible Verses in Tamil

நிச்சயமாக நான் யுகத்தின் இறுதிவரை எப்பொழுதும் உங்களுடன் இருக்கிறேன். – மத்தேயு 28:20

86. “இயேசு பதிலளித்தார், ‘நானே வழியும், சத்தியமும், ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். என்னாலேயல்லாமல் யாரும் பிதாவினிடத்தில் வருவதில்லை.’ — யோவான் 14:6

87. எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு நேரம் இருக்கிறது, வானத்தின் கீழ் உள்ள ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஒரு காலம் இருக்கிறது பிரசங்கி 3:1 (Bible Verses in Tamil)

88. ஒவ்வொரு நல்ல பரிசும் ஒவ்வொரு பரிபூரணமான பரிசும் அவரிடமிருந்து வருகிறது. மேலே. – ஜேம்ஸ் 1:17

89. “உன் உள்ளத்தில் சீக்கிரம் கோபம் கொள்ளாதே, ஏனெனில் மூடர்களின் உள்ளத்தில் கோபம் தங்கும்.” – பிரசங்கி 7:9

90. நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறேன். என் மூலமாகத் தவிர யாரும் தந்தையிடம் வருவதில்லை. – ஜான் 14:6

91. அழுவதற்கு ஒரு நேரம், சிரிக்க ஒரு நேரம், புலம்புவதற்கு ஒரு நேரம், நடனமாடுவதற்கு ஒரு நேரம் பிரசங்கி 3:4

92. “உன் நம்பிக்கையில் மகிழ்ச்சியாயிரு, உனக்கு கஷ்டம் வரும்போது நிலைத்து நில்லுங்கள். ஜெபத்தில் உங்களை அர்ப்பணித்துக்கொள்ளுங்கள்.” — ரோமர் 12:12

93. 28. இப்போது நம்பிக்கை என்பது நாம் எதை எதிர்பார்க்கிறோம் என்பதில் உறுதியாக இருப்பதும், நாம் பார்க்காதவற்றில் உறுதியாக இருப்பதும் ஆகும். எபிரெயர் 11:1 (Bible Verses in Tamil)

94. இப்போது கர்த்தர் ஆவியானவர், கர்த்தருடைய ஆவி எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே சுதந்திரம் இருக்கிறது. – 2 கொரிந்தியர் 3:17

95. 29. “உங்கள் கால்களுக்கு சமமான பாதைகளை உருவாக்குங்கள்”, இதனால் நொண்டி ஊனமடையாமல், மாறாக குணமாகும். எபிரெயர் 12:13

96. ஆகையால், நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பொய்யை விட்டுவிட்டு, உங்கள் அயலகத்தாரிடம் உண்மையாகப் பேசுங்கள், ஏனென்றால் நாம் அனைவரும் ஒரே உடலின் உறுப்புகள். எபேசியர் 4:25

97. மேலும் நாம் எப்படி ஒருவரையொருவர் அன்பிலும் நற்செயல்களிலும் தூண்டலாம் என்பதைச் சிந்திப்போம் எபிரேயர் 10:24

98.  நான் மனித அல்லது தேவதூதர்களின் மொழிகளில் பேசினாலும், அன்பு இல்லாவிட்டால், நான் ஒரு சத்தமிடும் காங் அல்லது ஒரு முழங்கும் சங்கு. 1 கொரிந்தியர் 13:1 (Bible Verses in Tamil)

99. “அப்படியானால் இவற்றைப் பற்றி நாம் என்ன சொல்லப் போகிறோம்? கடவுள் நமக்கு ஆதரவாக இருந்தால், நமக்கு எதிரானவர் யார்? – ரோமர் 8:31

100. உங்கள் வாயிலிருந்து எந்த விதமான தவறான பேச்சும் வர வேண்டாம், ஆனால் மற்றவர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப கட்டியெழுப்ப உதவியாக இருக்கும், அது கேட்பவர்களுக்கு பயனளிக்கும். எபேசியர் 4:29

101.  சகோதர சகோதரிகளாக ஒருவரையொருவர் நேசித்துக்கொண்டே இருங்கள். எபிரெயர் 13:1

102. பல்வேறு வகையான வரங்கள் உள்ளன, ஆனால் ஒரே ஆவியானவர் அவற்றை விநியோகிக்கிறார். 1 கொரிந்தியர் 12:4

103. “கர்த்தர் எவ்வளவு நல்லவர் என்பதை ருசித்துப் பாருங்கள்! அவனிடம் அடைக்கலம் புகுபவர் உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சியானவர்!” — சங்கீதம் 34:8

104. கசப்பு, ஆத்திரம் மற்றும் கோபம், சச்சரவு மற்றும் அவதூறு, எல்லாவிதமான தீமைகளிலிருந்தும் விடுபடுங்கள். எபேசியர் 4:31

105. அப்படியிருந்தும், உடல் ஒரு பகுதியால் அல்ல, பலவற்றால் ஆனது. 1 கொரிந்தியர் 12:14 (Bible Verses in Tamil)

106.  அன்பின் வழியைப் பின்பற்றுங்கள் மற்றும் ஆன்மீக வரங்களை, குறிப்பாக தீர்க்கதரிசன வரத்தை ஆவலுடன் விரும்புங்கள். 1 கொரிந்தியர் 14:1

107. “அறுவடையின் மகிழ்ச்சியின்படி அவர்கள் உங்களுக்கு முன்பாக மகிழ்ச்சியடைகிறார்கள்.” – ஏசாயா 9:3

108. அன்பு பொறுமை, அன்பு இரக்கம். அது பொறாமை கொள்ளாது, பெருமை கொள்ளாது, பெருமை கொள்ளாது. 1 கொரிந்தியர் 13:4

109. “என்னைப் பலப்படுத்துகிறவரின் வல்லமையால் இவை அனைத்தையும் என்னால் தாங்க முடியும்.” — பிலிப்பியர் 4:13

110. இருளின் பலனற்ற செயல்களுடன் எதுவும் செய்ய வேண்டாம், மாறாக அவற்றை அம்பலப்படுத்துங்கள். எபேசியர் 5:11

111. தவறாக வழிநடத்தாதீர்கள்: “கெட்ட சகவாசம் நல்ல குணத்தைக் கெடுக்கும்.” 1 கொரிந்தியர் 15:33

112. இதை நினைவில் வையுங்கள்: சிக்கனமாக விதைக்கிறவன் சிக்கனமாக அறுப்பான், தாராளமாக விதைக்கிறவன் தாராளமாக அறுப்பான். 2 கொரிந்தியர் 9:6

113. “ஏனென்றால், உங்களுக்காக நான் வைத்திருக்கும் திட்டங்களை நான் அறிவேன் … உங்களைச் செழிக்கச் செய்ய திட்டமிட்டுள்ளேன், உங்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்காமல், உங்களுக்கு நம்பிக்கையையும் எதிர்காலத்தையும் அளிக்க திட்டமிட்டுள்ளேன்.” – எரேமியா 29:11

114. ஆகையால், நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பொய்யைக் கைவிட்டு, உங்கள் அயலாரோடு உண்மையாகப் பேச வேண்டும், ஏனென்றால் நாம் அனைவரும் ஒரே உடலின் உறுப்புகள். எபேசியர் 4:25 (Bible Verses in Tamil)

115. “தேவன் தம்முடைய ஒரேபேறான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டுப்போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு, அவரைத் தந்தருளி, உலகத்தில் மிகவும் அன்புகூர்ந்தார்.” – ஜான் 3:16

116. மிகவும் கவனமாக இருங்கள், அப்படியானால், நீங்கள் எப்படி வாழ்கிறீர்கள் – ஞானமற்றவர்களாக அல்ல, ஆனால் ஞானமுள்ளவர்களாக. எபேசியர் 5:15

117. “பாசாங்கு செய்யாமல் அன்பு காட்டப்பட வேண்டும். தீமையை வெறுத்து, நல்லதைப் பற்றிக்கொள்ளுங்கள். – ரோமர் 12:9

118. உங்கள் வாயிலிருந்து எந்த விதமான கெட்ட பேச்சும் வெளிவர வேண்டாம், ஆனால் மற்றவர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப கட்டியெழுப்ப உதவியாக இருக்கும், அது கேட்பவர்களுக்கு பயனளிக்கும். எபேசியர் 4:29

119. நீங்கள் எப்படி வாழ்கிறீர்கள் என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருங்கள் – ஞானமற்றவர்களாக அல்ல, ஞானமுள்ளவர்களாக. எபேசியர் 5:15

120. “ஒரு தாய் தன் குழந்தையை ஆறுதல்படுத்துவது போல, நான் உன்னைத் தேற்றுவேன்; எருசலேமில் உன் ஆறுதலைக் காண்பாய்.” — ஏசாயா 66:13

121.  கசப்பு, ஆத்திரம் மற்றும் கோபம், சச்சரவு மற்றும் அவதூறு, எல்லா வகையான தீமைகளிலிருந்தும் விடுபடுங்கள். எபேசியர் 4:31

122. ஏனெனில் நமது போராட்டம் மாம்சத்திற்கும் இரத்தத்திற்கும் எதிராக அல்ல, மாறாக ஆட்சியாளர்களுக்கும், அதிகாரிகளுக்கும், இந்த இருண்ட உலகின் சக்திகளுக்கும், பரலோகத்தில் உள்ள தீய ஆவிக்குரிய சக்திகளுக்கும் எதிரானது. எபேசியர் 6:12

123. “பயப்படாதே, ஏனென்றால் நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன்; பயப்படாதே, நான் உன் கடவுள். நான் உன்னைப் பலப்படுத்துவேன், நான் நிச்சயமாக உனக்கு உதவுவேன்; நான் என் நீதியுள்ள பலமான கரத்தால் உன்னைப் பற்றிக்கொள்வேன். – ஏசாயா 41:10

124. “அன்பில் பயமில்லை; பூரண அன்பு பயத்தைப் புறந்தள்ளும்.” – ஜான் 4:18

125. “அப்பொழுது நீதிமான்கள் பிதாவின் ராஜ்யத்தில் சூரியனைப் போல பிரகாசிப்பார்கள்.” – மத்தேயு 13:43

126.  இருளின் பலனற்ற செயல்களுடன் எதுவும் செய்ய வேண்டாம், மாறாக அவற்றை அம்பலப்படுத்துங்கள். எபேசியர் 5:11

127. “நம்முடைய விசுவாசம் மலைகளை அசைக்கும்.” — மத்தேயு 17:20

128. “கர்த்தர் என் பெலனும் என் கேடயமுமாயிருக்கிறார். என் இதயம் அவரை நம்புகிறது. எனக்கு உதவப்பட்டது, என் இதயம் மகிழ்ச்சியடைந்தது, என் பாடலின் மூலம் அவருக்கு நன்றி கூறுகிறேன். — சங்கீதம் 28:7

129. நீங்கள் வீணாக நிறைய அனுபவித்திருக்கிறீர்களா – அது உண்மையில் வீண் என்றால்? கலாத்தியர் 3:4

130. “குழந்தையை அவன் நடக்கவேண்டிய வழியிலே பயிற்றுவிப்பாயாக, அவன் வயதாகும்போதும் அதைவிட்டு விலகுவதில்லை.” – நீதிமொழிகள் 22:6

131. “கடவுளுக்கு மகிமை, நமக்குள் செயல்படும் அவருடைய சக்தியால் நாம் கேட்கக்கூடிய அல்லது கற்பனை செய்யக்கூடிய அனைத்தையும் தாண்டிச் செய்ய வல்லவர்.” —எபேசியர் 3:20

132. ஆனால் ஆவியின் கனியோ அன்பு, மகிழ்ச்சி, அமைதி, பொறுமை, இரக்கம், நற்குணம், உண்மைத்தன்மை கலாத்தியர் 5:22

133. “உண்மையுள்ள மனிதன் ஆசீர்வாதங்களால் பெருகுவார்.” — நீதிமொழிகள் 28:20

134. “கர்த்தரை நம்புகிறவர்களே, திடமனதாயிருங்கள், தைரியமாயிருங்கள்.” – சங்கீதம் 31:25

135. “மரண நிழலின் பள்ளத்தாக்கில் நான் நடந்தாலும், நான் எந்தத் தீமைக்கும் பயப்படுவதில்லை, ஏனென்றால் நீர் என்னுடன் இருக்கிறீர்; உமது கோலும் உமது தடியும் என்னைத் தேற்றுகின்றன.” – சங்கீதம் 23:4

 136. “கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்கள், ஏனென்றால் அவர் நல்லவர்: அவருடைய அன்பு என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்.” – சங்கீதம் 107:1

137. “கர்த்தர் தம்முடைய ஜனங்களில் பிரியமாயிருக்கிறார்; தாழ்மையுள்ளவர்களை இரட்சிப்பினால் முடிசூட்டுகிறார்.” — சங்கீதம் 149:4

138. “நம்மில் செயல்படும் அவருடைய வல்லமையால் நாம் கேட்கக்கூடிய அல்லது கற்பனை செய்ய முடியாத அனைத்தையும் தாண்டிச் செய்யக்கூடிய கடவுளுக்கு மகிமை.” —எபேசியர் 3:20

139. “ஏனெனில், வேதவாக்கியங்களின் பொறுமையினாலும் ஆறுதலினாலும் நாம் நம்பிக்கையுள்ளவர்களாகும்படிக்கு, முன்பு எழுதப்பட்டவைகளெல்லாம் நம்முடைய கற்றலுக்காக எழுதப்பட்டிருக்கிறது.” – ரோமர் 15:4

140 “உங்கள் வாழ்க்கையில் பேரழிவைக் கொண்டுவரும் புயல்களில் இருந்து ஏதாவது நல்லது செய்ய கடவுள் வாக்களிக்கிறார்.” — ரோமர் 8:28

141. எனவே, நாம் கேள்விப்பட்டதை நாம் மிகவும் கவனமாகக் கவனிக்க வேண்டும், அதனால் நாம் விலகிச் செல்லக்கூடாது. எபிரேயர் 2:1

142. “கடவுளால் எல்லாம் கூடும்.” — மத்தேயு 19:26

In this blog, some related posts in English, Hindi, Marathi, Tamil, Telugu, Malayalam, and Kannada are as follows:

Quotes in English

Wistful Quotes

Good Morning Friday Tamil

Good Morning Friday

Republic Day poster, Quotes, and Wishes

Good morning Quotes and wishes

Good Morning in Chinese

122 Slander quotes

Happy Diwali Wishes and Diwali Cards

Best Lao Tzu Quotes

Best Brian Tracy Quotes

Best Shakespeare Love Quotes

Best Teddy Roosevelt Quotes

Best Buddha Enlightenment Quotes

Best Fred Hampton

Best Tyler the creator quotes

70 Best Nikki Giovanni Quotes

25 Best Bessie Coleman quotes

80 Best Jerry Garcia Quotes

60 Best Tim Burton Quotes

80 Best It Is What It Is Quotes

108 Best Pick Me Up Quotes

120 Best Samurai Quotes

100+ Best Nihilism Quotes

100 Best Life Goes on Quotes

100 Best Madara Quotes

206+ Howl’s Moving Castle Quotes

130 Best window quotes

140 best Frida Kahlo quotes in Spanish

85 Best Cheshire Cat Quotes

90 Best Rambo Quotes

105 Best Damon Salvatore Quotes

140 Best Kevin gates quotes

65 Haikyuu quotes

255 Best Feeling Good Quotes

250 Best Funny quotes

70 The Best Kite Runner Quotes

65 Best Volkswagon quotes

136 Best Birthday wishes for your Dear and loved one’s

65 Best Happy Teachers day Wishes in English

250 Rumi Quotes on Healing for Life

165 Beautiful Love Quotes in English for a Lover

126 Beautiful words to start a Wonderful day

Happy Diwali Wishes and Diwali Cards

Quotes in Hindi

Holi Wishes in Hindi

Good Morning Friday God Images in Hindi

Makar Sankranti Wishes in Hindi

Republic day in Hindi

Diwali wishes in Hindi

115 Birthday Wishes in Hindi and जन्मदिन मुबारक in Hindi

Happy New Year in Hindi

Good Morning Suvichar

Quotes in Marathi

Holi Wishes in Marathi

Makar Sankranti Images

115 Birthday Wishes in Marathi

Makar Sankranti Images

Quotes in Tamil

Pongal Wishes in Tamil

Happy Republic Day in Tamil

115 Birthday Wishes in Tamil and அழகான பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் தமிழில்

165 Love Quotes in Tamil

Quotes in Malayalam

115 Birthday Wishes in Malayalam

Quotes in Telugu

165 Love Quotes in Telugu – ప్రేమ కోట్స్

Telugu New Year wishes

Ugadi Wishes in Telugu

External Reference

Motivational Quotes in Turkish, French, Indonesian, German, Japanese, Russian, and Spanish

For Kids and Students, You will have Fun activity Worksheets like Hindi worksheets, English worksheets, Maths worksheets, Science worksheets, and EVS worksheets here in this Link.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *